Organisatie

Het Haags Matrozenkoor is een stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Mirella Brakkee

Penningmeester: Leonie Soonawala

Secretaris : Maita Latijnhouwers

Communicatie: Laura van Breen

Algemeen lid: Wil van Nunen

Algemeen lid: Johanna Fusfeld

 

Lidmaatschap

 
Contributie

Vanaf september 2021 wordt de contributie per schooljaar in rekening gebracht.  

Klas Contributie sept 2022 – juli 2023
O-klas EUR 300
C-klas EUR 480
ATB-klas EUR 480

Eventuele contributieverhogingen worden vóór 30 april gecommuniceerd. 

 
Machtiging tot automatische incasso

Contributiebetaling geschiedt door middel van een afgegeven incassomachtiging. Wij verzoeken u vriendelijk het machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en tegelijk met het inschrijfformulier op te sturen. De incassomachtiging wordt gebruikt voor het innen van de jaarlijkse contributie, de eigen bijdrage aan de koorreis (alleen na inschrijving voor de koorreis) en eventuele kosten voor lesmateriaal (bladmuziek of solfègelesboek tot een maximum van EUR 25 per schooljaar).

 
Opzeggen

Opzeggen kan jaarlijks vóór 31 mei door middel van een email aan secretaris@matrozenkoor.nl. Bij het niet in acht nemen van deze datum is de volledige contributie van het volgend schooljaar verschuldigd.